توضیح مکتب‌خانه

مطالعه هم‌نشینی، مصاحبت و مشاوره با فرزانه‌ترین ذهن‌هایی است که تا کنون زیسته‌اند؛ در مکتب‌خانه قرار است در محضر این اساتید نشسته و از میان داستان‌ها و پندها و حکمت‌هایشان، بیاموزیم. حالا اگر بخواهیم به جای درگیر شدن با نام این افراد در محضر آنان بیاموزیم و همه را در قالب یک شخص بیاوریم، می‌شود «انسان فرزانه».
در مکتب‌خانه پای صحبت انسان فرزانه می‌نشینیم و در مکتب او می‌آموزیم.